دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی ...
با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!