گفتم که بعد از آن همه دل ها که سوختی
کس میخورَد فریب تو؟
گفتا هنوز هم ...!