شبها به بهانه ی کدام اتفاق
به خوابم می آیی که پشت پلکهایم
سرخ ِ قدم های تو می شود
به وقت بیداری ..