مانده ام خیره به راه
نه مرا پای گریز
نه مرا تاب نگاه!