💐🍃امروز
با عشق به زندگى نگاه كن
و بـرايش سازِ خوشبختى بـزن
تا جز آهنگ تو با هيچ آهنگ ديگرى نرقصد👌

🌹🍃يادت باشد
زندگى همان چيزى را به تو مى‌دهد
كه دنبالش هستى👌
پس پيش به سوى
واقعى شدن روياهايتان

روز جمعه تون بخیر💞