اتفاق ساده میافتد
مثل شکستن گلدان
مثل گفتن خداحافظی
مثل رفتن
و تا همیشه برنگشتن..