چشمانت
در گفتن دوستت دارم
دست دست می کند
و چون نگاه بانوی آریایی
پر از نجابت است
کاش پاره شود اندکی
پرده ی حیای چشمان