من
عاشقی را،
از خدا یاد گرفتم
همان لحظه که گفت:
صدبار اگر توبه شکستی بازآ...