دروازه بهشت در چین
کوه Tianmen Shan یا کوه دروازه بهشت در استادن هونان چین واقع شده است.