💫

خدای عزیزم
اگر امروز امیدم را از دست دادم
لطفا به من یادآوری کن که
برنامه های تو برای من
از آرزوهای خودم برتر است.