بیرونتان را مرتب نکنید ، درونتان را
مرتب کنید . و سپس خواهید دید که
بیرونتان نیز مرتب خواهد شد .
آشفتگی بیرونی
انعکاس آشفتگی درونتان است .