ممکن است راهی که دیگران می‌روند، به مقصد تو نرسد.
راه خودت را پیدا کن...!