با عجله راه میرفتم
که محکم به چیزی خوردم
"آدم" بود!
منتظر بودم پرخاش کند
لبخندی زد و رفت
به گمانم
انسان " بود