تا شدم بی خبر از خویش ،
خبر ها دیدم

بی خبر شو ، که خبرهاست
در این بی خبری ...!