دلخوش به جمع‌کردن یک مشت آرزو
این شادی حقیر همین است زندگی...