آروم جونم به حدی دوستت دارم
که میدانم خدا .🌸🍃
روزی سوالش از تو این باشد؛
چه کردی او پرستیدت!💖
۰۪۫۰۪۫ @