به مردها میگی
دوست دارم
...
عاشقتم
...
دیونتم
...
دلم برات تنگ شده
....
مرد خب بعدش شام چی داریم
emoji