نمیدونم خوبه یا بده
چشمای کسی که دوسش داری
همیشه توی آیینه جای چشای خودته ...