آنچه را عاشقانه دوست می داری
بیاب وبگذار تورا بکشد،
بگذار غرقت کند....