پیش از آنکه چیزی بگویید
یک لحظه مکث کنید
و به این بیاندیشید
که اگر
همین حرف را
کسی به شما میگفت
چه حسی داشتید....