در حقیقت ما همه بشر بودیم...
تا اینکه ، نژاد
ارتباطمان را برید!...

مذهب
از یکدیگر جدایمان ساخت!..

سیاست
بینمان دیوار کشید!...

و ثروت!
از ما طبقه ساخت
!...