کودکی‌هایم را
میان همین کوچه‌ها
که پر از قاصدک می‌شوند هنوز
و گاه می‌پیچد در آن‌ها
عطر نان تازه‌ی خوش بو
گم کرده‌ام