هیچگاه ناامید نشو ؛

اگر همه درها هم به رویت
بسته شوند سرانجام او
کوره راهی مخفی را که از چشم
همه پنهان مانده، به رویت باز می کند...

حتی اگر هم اکنون قادر به دیدنش نباشی!

بدان که در پس گذرگاه های دشوار
باغی پرنور و زیبا قرار دارد…

شکر کن ...
پس از رسیدن به خواسته ات
شکر کردن آسان است!

بنده آن است که حتی وقتی
خواسته اش محقق نشده، شکر گوید .