راز پوشش حمایتی
این است که:
آنچه بر صدف ضربه میزند
به مروارید صدمه نمی زند . . .!