را باید آهسته نوشت
با دل خسته نوشت
با لب بسته نوشت
گرم و پر رنگ نوشت
تا بدانند که اگر مادر نباشد
نیست
که اگر عشق نباشد
دل نیست . . .!