با آنکه دلش
بسته به دل های دگر بود
دیوانه دلم
باز گرفتار دلش بود !