‏دلتنگی فقط یک کلمه نیست،
یک سبک از بی صدا جان دادن است !!