زیر لب زمزمه کرد که من عجیب هستم.
و بی شک به همین علت است که مرا دوست دارد، ولی شاید به همین دلیل روزی از من متنفر بشود.