جنگل ثمر نداشت، تبر اختراع شد
شیطان خبر نداشت، بشر اختراع شد