مرا گر در تمنای تـو آید
صد بلا بر سر

ز سر بیرون نخواهم کرد
هرگز این تمنا را...