آدما بايد خودشون براتون وقت بذارن.
توجهی كه با اصرار و گلايه باشه هيچ ارزشی نداره