🔹در زندگی طوری باش آنان که خدا را
نمی شناسند
تورا که می شناسند خدا را بشناسند !


👤دكتر شريعتى