🌹🍃خوشبختى سراغ ڪسانى میرود
ڪه بلدند بخندند
این زندگى نیست ڪه زیباست
این ما هستیم ڪه زندگى را
زیبا یا زشت مى‌بینیم👌

💐🍃دنبال رسیدن به یڪ
خوشبختى بى نقص نباشید.
از چیزهاى ڪوچک زندگى لذت ببرید
اگر آن‌ها را ڪنار هم بگذارید،
مى‌توانید ڪل مسیر را
با خوشحالى طى ڪنید😘