تا به کی باشی و من
پی به حضورت نبرم؟
آرزویِ منی
ای کاش به گورت نبرم..!