چه شتابان میروی ای دوست کمی آهسته تر
تو نمی دانی مگر، خاطره ها داری ز ما!؟