من از چشم های تو
شعر می دزدم!
تو از لب های من
بوسه ،
خوبِ من ،
آزادی
سهم ماست از عشق.....