چه کسی با جهان موافق بود ؟
که جهان را به ریشمان بستند ؟