اگه اَز بُلندای آسِمون بتَرسی نمیتونی مالِک ماه بشی