دلم یه کاری کرده با غرورم که از تو دورم ..
مثل بچه هام ..
خیال میکردم نگاهت کنم یکم ..
عاشقت نمیشم ..