یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.
ویرانی باصدا و
خلق کردن بدون صداست.

در سکوت رشد کن ...
زندگيتون سبز💚