کسی که شنا کردن بلد است میداند که آب او را پایین نمیکشد؛

اما کسی که با شنا آشنا نیست، فکر میکند آب او را پایین میکشد و غرق میکند...
برای همین بیهوده دست و پا میزند و غرق میشود...
بهتر است بدانیم این افکار ماست که ما را غرق میکند!
وگرنه باور کنید زندگی عمق زیادی ندارد...