توکل کن و صبور باش!
هر چیز در زمان خودش اتفاق می‌افتد
باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند
درختان خارج از فصل خود میوه نمی‌دهند!