...مردمانش می دانند که
" شقایق "
چه گلی است،
بی گمان آنجا آبی، آبی است،غنچه ای
می شکفد،
اهل ده باخبرند!