افلاطوڹ را ڪَفتند:

چرا هرڪَز غمڪَیڹ نمیشوے؟

پاسخ داد:

دڸ نمي‌بندم برآنچہ نمي ماند..