✨همدیگررا پیرنکنیم!

باورکنید هرکس‌ درد
خودش رادارد
دغدغه‌ ومشغله‌ ی خودش رادارد

برای دیگران
آرزوکنیم بهترینهارا، راحتی را

یاری کنیم، همدیگررا
تازندگی لذتبخش شود...