همیشه سخت ها را می خواهیم؛

پر رنگها را می بینیم؛

و صداهای بلند را می شنویم...

غافل از اینکه خوب ها آسان می آیند؛
بی رنگ می مانند؛
وبی صدا می روند...