اگر من باغبان بودم
در جای جای زمین
درخت های نارنج میکاشتم
تا عطر شکوفه هایش..
در آسمان بپیچد و بوی مهربانی را
به مشام همگان برسد