پاتریک: از دستم ناراحتی؟
باب اسفنجی: نه!
پاتریک: از پام چی؟!!