سزای خوبی بی حد و حصر, سوختن است
من آن درخت بلندم که هیزمش کردند ...