دوست داشتنِ تو
ڪلمه ای ست بلند
خواستنِ تو احساسی‌ست عجيب